Apr 19, 2017

Dzielnicowy konkurs plastyczno - literacki "Pachniała bzem Saska Kępa"

Kategoria: Homepage
Napisał: aswiezak

 

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza uczniów klas I – III szkół podstawowych z dzielnicy Praga – Południe do udziału w konkursie plastyczno – literackim ”Pachniała bzem Saska Kępa”.

Organizator:

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie.

Osoby odpowiedzialne: Barbara Al-Askari-Czyżewska, Anna Świeżak.

Cele konkursu:

 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • rozwijanie kreatywności
 • budzenie wrażliwości poetyckiej u dzieci
 • rozwijanie uzdolnień literackich
 • poszukiwanie nowych środków wyrazu

Zasady uczestnictwa:

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych dzielnicy Praga – Południe.
 • Praca konkursowa będzie formą pracy plastycznej bądź tekstu literackiego.
 • Konkurs będzie oceniany w dwóch odrębnych kategoriach: plastycznej i literackiej.
 • Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie w formie plastycznej, literackiej lub w obu formach.
 • Każdy uczestnik ma prawo złożyć jedną pracę plastyczną w dowolnej technice płaskiej o tematyce związanej z Saską Kępą lub/i jeden wiersz o Warszawie napisany samodzielnie.
 • Z jednej szkoły można dostarczyć maksymalnie 5 prac plastycznych i 5 prac literackich

      w każdej kategorii wiekowej.

 • Rozmiar prac – A3.
 • Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące dane:

praca plastyczna

- imię i nazwisko uczestnika

- nazwę szkoły

- klasę

     praca literacka

- imię i nazwisko autora

- tytuł wiersza

- nazwę szkoły

- klasę

 

Prace należy składać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego, al. Stanów Zjednoczonych 27,

03-947 Warszawa z dopiskiem ”Świetlica” w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

W przypadku przesłania prac pocztą decyduje data wpływu do placówki.

4. Ocena prac:

Oceny prac dokona komisja konkursowa.

Oceniane będą odrębnie prace plastyczne i prace literackie.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

 •  Kategoria I – klasy pierwsze
 •  Kategoria II – klasy drugie i trzecie
 •  Prace nie spełniające wymogów niniejszego regulaminu nie będą oceniane.

Kryteria oceny pracy plastycznej:

 •  zgodność pracy z tematem
 •  oryginalność, pomysłowość
 •  estetyka wykonania

Kryteria oceny pracy literackiej:

 • zgodność pracy z tematem
 • dobór środków wyrazu artystycznego
 • oryginalność ujęcia tematu
 • wartość literacka

5. Nagrody

 • Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac - nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.
 • Rozstrzygnięcie konkursu  odbędzie się 12 maja 2017r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie www.nowa.sp143.waw.pl. Nagrody zostaną rozdane na pikniku szkolnym 9 czerwca 2017r. Na pikniku zorganizujemy również wystawaę nagrodzonych prac.

6. Uwagi końcowe

 • Prace przechodzą na własność organizatora.
 • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 • Informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 22 617 72 32

      w. 113 lub 505 810 828.

Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny