Wyprawka szkolna 2015/2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

  1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
  2. uczniów słabowidzących,
  3. uczniów niesłyszących,
  4. uczniów słabosłyszących,
  5. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  6. uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  7. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  8. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  9. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
  10. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą", uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł na osobę w rodzinie.

 

Wyprawka szkolna 2015 – jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, dotyczącymi dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna" w roku 2015, uprzejmie informujemy:  tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy, w tym zasady dotyczące dokumentów jakie należy przedkładać wnioskując o pomoc, reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz. 1024).

1. W przypadku ubiegania się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego (§ 2 ust. 5 ww. rozporządzenia), do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

Ważne! W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów niepełnosprawnych posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (§ 2 ust. 2 ww. rozporządzenia), do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów nie spełniających kryterium dochodowego, na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2 ust. 6 ww. rozporządzenia), do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

 

WNIOSKI, WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI UPRAWNIENIE DO PRZYZNANIA OMAWIANEJ FORMY POMOCY, PROSIMY SKŁADAĆ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO DO 10 WRZEŚNIA 2015 R.

 

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 lipca 2014 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

poz. 2572, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna" ustanowionym uchwałą nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna";

2) formy i zakres pomocy;

3) tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.

 

 

 

 

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) tj. 456 zł.

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają do pedagoga szkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r. pobrany ze strony internetowej wniosek  o przyznanie stypendium szkolnego oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ( z sierpnia 2015 r.). (szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie szkoły). Komisja Pomocy Materialnej Uczniom SP 143 sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania  w/w dofinansowania i przekazuje ją wraz z dokumentami Dyrektorowi Szkoły.

Dyrektor Szkoły, po zatwierdzeniu listy, przekazuje dokumentację Burmistrzowi Dzielnicy. Rodzice uczniów, którym przyznane będzie stypendium szkolne otrzymają zwrot kosztu zakupu określonych artykułów wyłącznie na podstawie sprzedawców imiennych faktur datowanych  od 1 września 2015 r.

 

 

Rodzice i opiekunowie uczniów zainteresowani refundacją posiłków od września 2015 r. proszeni są o zgłaszanie się do pedagoga szkolnego, celem wypełnienia druku wniosku.

Wnioski te będą przekazywane do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania  i rozpatrywane przez OPS.

Osoby ubiegające się o refundację obiadów  będą mogły korzystać z tej formy pomocy dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji z Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Wniosek o stypendium_szkolne

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników


Prośba o dofinansowanie obiadów


 


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2015/2016


http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

Fundacja Stefanka Menu na dziś 1% podatku przewodnik dla rodziców dziennik elektroniczny